БЕСТ NEW - Дермагел клинер - 100 мл. - ГЕЛ дезинфектант за ръце (16 бр./кашон)

дезинфектанти за ръце
БЕСТ NEW - Дермагел клинер - 100 мл. - ГЕЛ дезинфектант за ръце (16 бр./кашон)
Код на продукта: PROFI0282660
Дезинфектант за ръце.

Области на приложение:

Биоцидът е с бактерицидно и ограничено
вирусоцидно (вируси с обвивка) действие,
като областта на приложение е хигиенна
дезинфекция на ръце.

Номер на разрешение за пускане на пазара:
1724-4/12.06.2020

Описание
Номер на издаденото

разрешение за пускане на пазара:

1724-4/12.06.2020 г.

Активно вещество: Етанол - 72.00 g / 100 g.

Главна група 1 Дезинфектанти Продуктов тип 1 „Хигиена на човека”


Символи и знаци за опасност:

Н225 Силно запалими течности и пари. Препоръки за безопасност
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P210 да се пази от топлина, искри,
открит пламък и нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.P243 Вземете
предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.P303+P361+P353 опасно
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
Облейте кожата с вода/ вземете душ. P403+P235 Да се съхранява на добре проветриво и хладно място. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба. Достатъчно количество от него (минимум 3 мл) се втрива в продължение на 30 секунди в кожата на видимо чисти и сухи ръце. Кожата трябва да остане влажна до изтичане на времето за въздействие. След приключване на дезинфекцията, ръцете не се изплакват с вода.

СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ
ПАРТНЬОРИ